Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Innowacje Psychologiczne. Studenckie Czasopismo Naukowe?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Przy opracowywaniu tekstów do działu rozprawy i artykuły prosimy o uwzględnienie następujących zaleceń szczegółowych:

 • Konieczne jest wyraźne określenie problemu, jego walorów teoretycznych i użyteczności praktycznej. Należy wykazać dbałość o logiczną i prostą strukturę tekstu.

 • Opis metody powinien być na tyle precyzyjny, aby umożliwiać powtórzenie badań przez innego badacza. O powszechnie znanych narzędziach diagnostycznych należy podawać tylko informacje najistotniejsze, zwłaszcza ich wartość psychometryczną.

 • Wyniki własnych badań empirycznych należy przedstawiać zwięźle i komunikatywnie, z odpowiednim omówieniem, interpretacją, wyjaśnieniem i dyskusją. Nawiązywanie do odpowiednich teorii i rezultatów badań innych autorów jest wskazane, ale nie obligatoryjne.

 • Do tekstu należy dołączyć słowa kluczowe (3-6 słów) oraz streszczenie w języku polskim i angielskim, które zasadniczo nie powinno przekraczać pół strony znormalizowanego maszynopisu (ok. 150 wyrazów) Treść tych streszczeń powinna być zrozumiała bez konieczności korzystania z pełnego tekstu artykułu.

 • Powołując się na literaturę w tekście oraz sporządzając jej spis na jego końcu (bibliografia), należy przestrzegać zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (Publication Manual of the American Psychological Association. Sixth Edition).

w szczególności:

 • odwołując się do bibliografii w tekście artykułu, należy podawać jedynie nazwisko autora i rok wydania, np. Kowalski (2010) lub (Kowalski, 2010), natomiast w przypadku cytatu dodatkowo stronę z oryginału, np. Kowalski (2010, s. 168);

 • spis bibliografii na końcu artykułu powinien być ułożony alfabetycznie zgodnie z poniższym wzorem:

  • Dla artykułów w czasopismach: Kowalski A. B. (2010), Przemoc w relacjach nauczyciel-uczeń. Horyzonty Psychologii, 1, 16-29.

  • Dla pozycji książkowych: Kowalski A. B. (2010), Przemoc w środowisku szkolnym. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

  • Dla prac zbiorowych: Sprawcy i ofiary przemocy w szkole, red. C. D. Jankowski (2010). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

  • Dla rozdziałów w pracach zbiorowych: Kowalski A. B. (2010), Uczeń sprawcą przemocy. [W:] C. D. Jankowski (red.), Sprawcy i ofiary przemocy w szkole (s. 115-174). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

 • Tekst powinien być pisany w programie Word i mieć następującą formę:

  • nazwa uczelni i kierunku, ew. wydziału (czcionka Times New Roman, bez wytłuszczeń, wyjustowane na środku, wielkość 9 pkt, interlinia 1 wiersz)

  • IMIĘ I NAZWISKO (dużymi i wytłuszczonymi literami, wielkość 12 punktów, wyjustowane na środku)

  • tytuł (wyjustowany na środku, pisany kursywą i wytłuszczony, wielkość 12 punktów), między tytułem a treścią artykułu powinien być odstęp dwa razy po 1,5 wiersza;

  • czcionka: Times New Roman, 12 punktów;

  • tekst wyjustowany równo do obu boków;

  • margines: lewa strona 2 cm, a prawa strona 3 cm;

  • odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;

  • strony numerowane w prawym dolnym rogu;

  • nie stosować wytłuszczeń;

  • śródtytuły powinny być pisane DUŻYMI LITERAMI (10 pkt), bez wytłuszczeń, bez numeracji, ale wyjustowane na środku; odstęp od tekstu pod i nad – 1 interlinia;

  • tabele powinny być numerowane (Tabela 1. itd.) i umieszczone w środku artykułu, ale należy zachować odstęp: 1,5 wiersza między tekstem artykułu a tytułem tabeli i między tytułem tabeli a tabelą oraz między tabelą a tekstem pod nią, tytuł tabeli i napisy w środku bez wytłuszczeń, czcionka 10 pkt, format siatka;

  • ryciny: numeracja kolejna w obrębie artykułu (Ryc. 1.), tytuł tak jak w przypadku tabeli, z kolorów można używać tylko odcieni szarości; dodatkowo należy przesłać ryciny czy zdjęcia w oddzielnych plikach w celu zachowania lepszej jakości przy ostatecznym składzie tekstu;

 

 • Do zasadniczego tekstu należy dołączyć w oddzielnym pliku następujące dane:

  • tytuł artykułu oraz dane autora: imię, nazwisko, nazwa i adres uczelni, adres e-mailowy, telefon.

Do tekstu należy także dołączyć oświadczenie o własności praw autorskich do wszelkich materiałów zamieszczonych w publikacji oraz notę autorską i zdjęcie w wersji elektronicznej. 

Teksty (wraz ze wszystkimi załącznikami) należy przesyłać na adres redakcji: innowacjepsychologiczne@wsei.lublin.pl.

Autor opublikowanej pracy otrzyma egzemplarz Innowacji Psychologicznych zawierający jego własny tekst.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst ten nie był nigdzie opublikowany w części lub całości i nie został wysłany do innego czasopisma.

 2. Manuskrypt został zapisany w formacie OpenOffice, Microsoftr Word, RTF lub WordPerfect

 3. Zastosowano zapis URL w pozycji literatury, gdy jest on dostępny.

 4. Tekst je zapisany czcionką 12 punktów z zachowaniem pojedynczej interlinii, stosowana jest kursywa a nie podkreślenia, z wyjątkiem adresów URL, a wszystkie ilustracje, tabele i ryciny zamieszczone są w tekście a nie na końcu.

 5. Manuskrypt przygotowano zgodnie ze stylistycznymi i biograficznymi wymogami Wskazówek dla  Autorów zamieszczonymi w wybranym prze autora/ów czasopiśmie.

 6. Przesłany manuskrypt zostanie odpowiednio sformatowany przez reakcję dlatego należy unikać dodatkowego formatowania.

 

Polityka prywatności

Dane osobowe wprowadzone na stronie Wydawnictwa będą używane wyłącznie do celów statutowych Wydawnictwa i nie będą wykorzystywane do innych celów ani udostępniane innym podmiotom.