O Stronie

Wydawnictwo Naukowego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Innovatio Press to przede wszystkim forum do publikacji rezultatów badań naukowych prowadzonych przez pracowników Uczelni oraz źródło podręczników i skryptów dla naszych studentów. W ciągu 8 lat funkcjonowania Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press opublikowało łącznie 120 ciągłych i zwartych pozycji wydawniczych a w tym:


Zeszyty Naukowe WSEI – 9 numerów od 2005 roku łącznie oraz w poszczególnych seriach: 6 numerów Zeszytów Naukowych Wydziału Ekonomii, 2 Wydziału Administracji, 2 Wydziału Transportu i Informatyki i 2 numery czasopisma naukowego – Horyzonty Psychologii; monografie naukowe – 42 pozycje; konferencje naukowe – 6 pozycji; skrypty i podręczniki – 41 pozycji); badania naukowe – 10 pozycji.

Każdą z serii wydawniczych redaguje osobny Komitet Redakcyjny, a za poziom merytoryczny odpowiadają osobne Rady Programowe. Nad całym Wydawnictwem nadzór sprawuje Rada Naukowa Wydawnictwa, której troską jest opracowywanie planów wydawniczych, ocena ich realizacji oraz czuwanie nad poziomem merytorycznym i edytorskim wszystkich publikacji.W jej skład wchodzą:

 • prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz – Rektor WSEI
 • prof. dr hab.  Bożydar Kaczmarek - Redaktor Rozprowadzający 
 • dr Michał Jarmuł – Prorektor WSEI ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
 • prof. WSEI dr Jan Mojak – Prorektor WSEI ds. Nauki i Badań
 • prof. dr hab. Katarzyna Popik-Chorąży – Dziekan Wydziału Administracji
 • dr hab. inż. Artur Popko, prof. nadzw. WSEI  – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki
 • prof. WSEI dr Marian Stefański – Prorektor WSEI ds. Studenckich i Współpracy
 • dr hab. Andrzej Cwynar, prof. nadzw WSEI Dziekan Wydziału Ekonomii i Logistyki
 • dr hab. Wiesław Kowalski, prof. nadzw. WSEI Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • dr Marcin Stencel - Sekretarz Wydawnictwa


Wszystkie prace publikowane przez Wydawnictwo Naukowe WSEI Innovatio Press są recenzowane. Wszystkie prace publikowane przez Wydawnictwo Naukowe WSEI Innovatio Press posiadają numery ISBN, a poszczególne serie „Zeszytów Naukowych” – numery ISSN.

Od 2012 roku Wydawnictwo rozpoczęło wydawanie czasopism w formie elektronicznej na platformie internetowej (e-czasopisma) w tym nowy tytuł Horyzont Pedagogiki.

W 2012 roku „Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia” znalazły się na liście czasopism punktowanych.

 

RADA WYDAWNICZA

 • Prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek, Redaktor Rozprowadzający
 • dr Jan Mojak, prof. WSEI, Prorektor ds. Nauki i Badań
 • dr hab. Wiesław Kowalski, prof. nadzw. WSEI, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. Marian Z. Stepulak, prof. nadzw. WSEI, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • dr Mariusz Paździor, Dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii
 • dr inż. Józef Stokłosa, p.o. Dziekana Wydziału Transportu i Informatyki
 • dr Marcin Stencel, sekretarz Wydawnictwa WSEI

Redakcja

Redaktorzy naukowi:

prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz – Rektor WSEI
dr Michał Jarmuł – Prorektor WSEI ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia,
prof. WSEI dr Jan Mojak – Prorektor WSEI ds. Nauki i Badań
prof. dr hab. Katarzyna Popik-Chorąży – Dziekan Wydziału Administracji,
dr inż. Józef Stokłosa - Prodziekan Wydziału Transportu i Informatyki WSEI,
dr Marian Stefański, prof. WSEI - Prorektor WSEI ds. Studenckich i Współpracy,
dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. nadzw. WSEI, 
dr hab. Czesław Walesa, prof. nadzw. WSEI
prof. zw. dr hab. Andrzej Meissner 


Redaktorzy statystyczni:
prof. WSEI dr Michał Jarmuł
prof. WSEI dr Marian Stefański

Redaktorzy językowi:
mgr Alina Mazur-Stefańska (język polski)
dr Anna Koper (język polski)
prof. dr hab. Lidia Łysiuk (język rosyjski, język białoruski)
prof. dr hab. Anatol Wychruszcz (język ukraiński)


Kolegium redakcyjne

Mgr Marek Szczodrak – Pełnomocnik Rektora ds. Wydawnictwa WSEI
Mgr Anna Konieczna - Redaktor techniczny
Mgr Adam Piwko - Redaktor techniczny

 

Rada Naukowa Wydawnictwa WSEI

Członkowie:

prof. zw. dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz
prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek
dr Michał Jarmuł, prof. WSEI
dr Jan Mojak, prof. WSEI
dr Marian Stefański, prof. WSEI
prof. zw. dr hab. Krzysztof Chorąży,
prof. dr hab. Katarzyna Popik-Chorąży
dr Mariusz Paździor,
prof. dr hab. Wiesław Kowalski,
prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś,
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Niewczas,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Cisowski,
prof. dr hab. Mirosław Granat,
prof. zw. dr hab. Władysław Kucharski,
prof. dr hab. Czesław Banach,
prof. dr hab. Czesław Walesa,
prof. dr hab. Andrzej Meissner,
prof. dr hab. AJerzy Doroszewski,
prof. dr hab. Jolanta Szempruch,
prof. dr hab. Jan Saran,
prof. dr hab. inż. Grzegorz Koralewski,
dr inż. Józef Stokłosa,
prof. dr hab. Stanisław Michałowski,
prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek,
prof. dr hab. Dariusz Błaszczuk,
prof. dr hab. Piotr Książek,
prof. dr hab. inż. Marek Opielak,
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki,
bp prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik,CSc.,
doc. JUDr. Mária Bujňáková,CSc.,
prof. PhDr. Frantisek Mihina, CSc. 

O systemie