Zasady

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Każdy nadesłany tekst podlega wstępnej ocenie formalnej dokonywanej przez  Redakcję pod kątem zgodności z profilem czasopisma.

2. Decyzja o wyborze recenzentów podejmowana jest przez redaktora głównego . Recenzja odbywa się w systemie double peer-review (podwójna ślepa recenzja).

3. Recenzenci proszeni są o sporządzenie szczegółowej, pisemnej recenzji pracy pod kątem merytorycznym w takich obszarach jak:  wewnętrzna spójność i struktura tekstu; jakość literatury przedmiotu, poziom językowy tekstu, wartość aplikacyjna pracy , oraz  inne.

 (abstrakt powinien zawierać: w przypadku artykułu badawczego - problem/pytanie badawcze, metody zbierania i analizy danych, opis próby badawczej, główne wyniki oraz wnioski; w przypadku artykułów poglądowych - cel/pytanie oraz kontekst przedstawionego w artykule zagadnienia oraz główne wnioski. Abstrakt nie powinien przekraczać 200 słów oraz zawierać od 3 do 5 słów kluczowych. Do wersji polskiej wymagane jest dołączenie abstraktu i słów kluczowych w języku angielskim)

4. Redakcja  nie narzuca struktury recenzji. Zależy ona wyłącznie od osób dokonujących oceny pracy.

5. Recenzent w oparciu o poczynione uwagi kwalifikuje recenzowane teksty jako:

a/    przyjęte do publikacji,

b/    przyjęte do druku pod warunkiem naniesienia sugerowanych poprawek i korekt;

c/    nie przyjęte do publikacji.

6. Ostateczną decyzję co do publikacji danego artykułu podejmuje redaktor główny po zapoznaniu się z recenzjami.

 

O zasadach Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.