Instrukcje dla autorów

1. Prace oryginalne, krótkie doniesienia, prace poglądowe i opisy przypadków należy przesyłać do redakcji wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu należy skorzystać z panelu redakcyjnego dostępnego na stronie: http://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php/azch/index     przechodząc do zakładki Wskazówki dla autorów, i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami. Pozostałe rodzaje prac, tzn. listy do redakcji, sprawozdania ze zjazdów i recenzje książek należy przesyłać na adres azich@wsei.lublin.pl


2. Prace oryginalne muszą zawierać: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, listę piśmiennictwa. Streszczenia prac oryginalnych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, materiał i metoda, wyniki, wnioski. Objętość tekstu prac oryginalnych nie powinna przekraczać  20 000 znaków ze spacjami, nie licząc streszczenia i piśmiennictwa i maksymalnie 25 pozycji piśmiennictwa. Łączna liczba Tabel i Rycin nie powinna przekraczać 8.


3. Prace poglądowe muszą zawierać: wprowadzenie i cel pracy, opis stanu wiedzy, podsumowanie, listę piśmiennictwa. Streszczenia prac poglądowych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, skrócony opis stanu wiedzy, podsumowanie. Objętość tekstu prac poglądowych nie powinna przekraczać  30 000 znaków ze spacjami, nie licząc streszczenia i piśmiennictwa, i maksymalnie 50 pozycji piśmiennictwa. 


4. Prace oryginalne i poglądowe muszą zawierać od 2 do 6 słów kluczowych.


5. Tekst prac oryginalnych i poglądowych musi być podzielony następująco:
   Pierwsza strona: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku polskim;
   Druga strona: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku angielskim
   Trzecia strona  i następne: tytuł i tekst pracy, lista piśmiennictwa (ilustracje, tabele i wykresy w osobnych plikach).

6. Lista piśmiennictwa: 
Sporządzenie listy piśmiennictwa należy do obowiązków autora. Odwołania do listy należy ująć w nawiasy kwadratowe w kolejności cytowania. Lista piśmiennictwa musi być zgodna z zasadami ustalonymi przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Periodyków Medycznych “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (http://nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł artykułu, skróconą nazwę czasopisma, rok, tom, stronę początkową i końcową. Jeżeli autorów jest więcej niż sześciu, po szóstym nazwisku należy dopisać “i wsp.”. Skrócone nazwy czasopism indeksowanych w bazie Medline (PubMed) należy podawać według NLM Catalog (http://ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog), a pozostałych zgodnie z wersją podaną przez wydawcę danego czasopisma. Źródła internetowe powinny zawierać datę pobrania bądź przejrzenia pliku umieszczone w nawiasie po adresie URL (ang. Uniform Resource Locator). Konieczne jest zachowanie interpunkcji ściśle według poniższych przykładów opisu bibliograficznego:

Artykuł w czasopiśmie 
Alavanja MCR, Malker H, Hayes RB. Occupational cancer risk associated with the storage and bulk handling of agricultural foodstuff. Adv Clin Exp Med. 2004; 13(5): 807-814.

Książki i monografie 
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY) Publishers, 1996.

Rozdział w książce 
Sullivan JB Jr, Gonzales M, Krieger GR, Runge CF. Health-related hazards of agriculture. W: Sullivan JB Jr, Krieger GR, red. Hazardous Materials Toxicology. Clinical Principles of Environmental Health, Baltimore; 1992. p. 642-666.

Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, re. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

Materiały konferencyjne 
Kimura  J,  Shibasaki  H.  Recent  advances  in  clinical neurophysiology. Proceedings of the l0th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

Materiały z Internetu 
Yee WS, Lin LP. Anxiety and depressive symptoms among communities in the east coast of Peninsular Malaysia: A  rural  exploration.  MJP  Online  Early  http://www.mjpsychiatry.org/index.php/mjp/article/view/143 (dostęp: 2011.11.14).

7. Ocena pracy (zasady recenzowania publikacji)
– Zarejestrowane prace podlegają anonimowej ocenie. Prace te wysyłane są do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
– W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem 
a autorem:
   a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
   b) relacje podległości zawodowej,
   c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat                                 poprzedzających przygotowanie recenzji.

  • Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  • Ostateczną decyzję akceptacji pracy do druku, akceptacji pracy pod warunkiem wykonania korekty lub decyzja o odrzuceniu pracy należy do uprawnień Redakcji i nie podlega odwołaniu. Redakcja nie musi uzasadniać podjętych decyzji.
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz 
  • W roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.


8. Zastrzeżenia
Prace nie mieszczące się w problematyce czasopisma oraz niespełniające formalnych wymagań dotyczących układu tekstu i listy piśmiennictwa nie będą przyjmowane. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek stylistycznych, poprawiania mianownictwa, dokonywania koniecznych skrótów oraz korekt i uzupełnień w piśmiennictwie bez porozumienia z autorem. Redakcja nie weryfikuje cytatów i ich tłumaczeń, zatem wszelkie cytaty i ich przekłady z języków obcych muszą być przygotowane przez autora, który ponosi za nie odpowiedzialność.

9. Oświadczenia
Zgłoszenie pracy do publikacji w czasopiśmie  jest równoznaczne ze złożeniem przez autora oświadczenia (elektroniczna akceptacja), że nie zachodzi „konflikt interesów”, który ma miejsce kiedy autor ma finansowe lub osobiste zależności wpływające niewłaściwie na jego działania związane z publikowanym artykułem.

10. Wymagania dotyczące formatowania tekstu i ilustracji
- Teksty należy przesyłać w plikach elektronicznych bez docelowego formatowania tekstu (preferowana czcionka 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, akapity wyróżnione jednym pustym wierszem, nie wyróżniać tytułów inną czcionką, wyłączyć dzielenie wyrazów, kolumny tabel oddzielać pojedynczymi tabulatorami, nie formatować odstępów seriami spacji, nie poprzedzać spacją znaków przestankowych, nie korzystać z tzw. „twardej spacji”). 
- Ilustracje, grafiki, rysunki, zdjęcia oraz wykresy (tylko czarno-białe) muszą być dostarczone w osobnych plikach. W tekście pracy należy wskazać właściwe dla nich miejsce. Do wykresów należy dołączyć dane liczbowe do ich wytworzenia.