Wydawnictwo WSEI

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 stycznia 2019 r. na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, Wydawnictwo Innovatio Press znajduje się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Publikacja recenzowanych monografii w wydawnictwie Innovatio Press umożliwia uzyskanie 80 punktów.

Wydawnictwo Naukowego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Innovatio Press to przede wszystkim forum do publikacji rezultatów badań naukowych prowadzonych przez pracowników Uczelni oraz źródło podręczników i skryptów dla naszych studentów. W ciągu 8 lat funkcjonowania Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press opublikowało łącznie 120 ciągłych i zwartych pozycji wydawniczych a w tym:


Zeszyty Naukowe WSEI – 9 numerów od 2005 roku łącznie oraz w poszczególnych seriach: 6 numerów Zeszytów Naukowych Wydziału Ekonomii, 2 Wydziału Administracji, 2 Wydziału Transportu i Informatyki i 2 numery czasopisma naukowego – Horyzonty Psychologii; monografie naukowe – 42 pozycje; konferencje naukowe – 6 pozycji; skrypty i podręczniki – 41 pozycji); badania naukowe – 10 pozycji.

Publikacje i czasopisma

Nagłówek strony

Publikacje zwarte

Lista publikacji zwartych

PROCEDURA RECENZJI

 

1. Tekst publikacji naukowej zgłoszonej do Wydawnictwa Naukowego WEI – Innovatio Press podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo (niezależność rozumiana jest jako zaangażowanie tych osób  w odrębnych ośrodkach naukowych, innych niż ten, z którego pochodzi autor).

2. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji na formularzu recenzyjnym, przygotowanym przez wydawnictwo.

3. Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki:

a.określenie trafności podjętej problematyki oraz jej innowacyjności i oryginalność na rynku wydawniczym,

b.określenie trafności doboru metod badawczych/doboru aktualnej literatury,

c.zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,

d.propozycje zmian w treści utworu, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym,

e.recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub odrzucenia publikacji.

Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.

ETYKA PUBLIKACYJNA WYDAWNICTWA

Instrukcje dla autorów

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Globalization, the State and the Individual

Globalization, the State and the Individual jest ogólnodostępnym czasopismem naukowym, obejmującym problematykę nauk społecznych, w szczególności ekonomii, finansów i zarządzania.

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Aspekty zdrowia i choroby

Aspects of Health and Disease is a quarterly published by the University of Economics and Innovation in Lublin. This journal has just appeared in a publishing market and is innovative in terms of both the publishing form (online journal) and the content (the Polish system distinguished “health sciences” only in 2011).

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Innowacje Psychologiczne. Studenckie Czasopismo Naukowe

Innowacje Psychologiczne są studenckim czasopismem naukowym z zakresu psychologii, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest wymiana informacji o studenckich dokonaniach i przemyśleniach tak w odniesieniu do współczesnej wiedzy teoretycznej, jak do wyników badań empirycznych.

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Horyzonty Psychologii i Nauk o Człowieku

Horyzonty Psychologii są psychologicznym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest informowanie o współczesnym stanie wiedzy teoretycznej i wynikach badań empirycznych, a także promocja twórczych idei badawczych. 

Więcej | Najnowsza publikacja

Psychologia rodziny i wychowania. Family psychology and education

Czasopismo poświęcone jest problematyce funkcjonowania rodziny  oraz wychowania, ukazanego z perspektywy rodziny, szkoły, instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Powinno to umożliwić rodzicom i wszystkim zajmującym się wychowaniem młodego pokolenia oparcie procesu wychowania na rzetelnej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Natomiast, w obszarze nauk społecznych, chcemy wypełnić lukę jaka powstała po likwidacji takich czasopism jak PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, PSYCHOLOGIA RODZINY, MAŁŻEŃSTWO I RODZINA.

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Studia i prace pedagogiczne

Rocznik poświęcony naukom pedagogicznym, a w szczególności pedagogice ogólnej, dydaktyce, teorii wychowania, historii myśli pedagogicznej. Naukowy charakter czasopisma umożliwia publikowanie w nim tekstów zarówno o charakterze teoretycznym, jak i wyników badań z obszaru praktyki edukacyjnej, a także recenzji, sprawozdań, komunikatów. Pismo ma pełnić funkcję forum umożliwiającego dyskusję i wymianę stanowisk skupionych wokół problemów edukacji na wszystkich jej poziomach, zarówno w odniesieniu do zjawisk współczesnych, jak i historycznych.

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Zeszyty Naukowe WSEI seria: TRANSPORT I INFORMATYKA

Zeszyty Naukowe Wydziału Transportu i Informatyki mają na celu popularyzowanie dorobku naukowego i prezentowanie wyników badań naukowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn, transportu i logistyki oraz informatyki.
Zeszyty mają charakter otwarty, mogą w nich publikować swoje prace zarówno pracownicy Wydziału jak i autorzy zewnętrzni, w tym również osoby z zagranicznych ośrodków naukowych

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA

Więcej | Najnowsza publikacja